Graafinen versio
På svenska  In EnglishOppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilashuollon palveluja ovat muun muassa kouluterveydenhuoltoon, psykologipal­velui­hin ja koulukuraattoritoimintaan liittyvät palvelut. Keskeinen osa koulujen oppi­lashuolto­työstä tapahtuu oppilashuoltoryhmissä.

Oppilashuoltoon kuuluvia tukipalveluja ovat myös koulunkäyntiavustajapalvelut, kouluruo­kailu ja -kuljetukset.

Oppilashuoltoryhmien toiminta

Kaikissa Nurmijärven kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu aina tarvitta­essa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa lukukauden aikana. Oppilashuoltoryhmään voi kuulua mahdollisuuksien mukaan: rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, psy­kologi, oppilaanohjaaja (luokat 7 - 9) - lisäksi aina tarpeen mukaan luokanopettaja, luo­kanvalvoja, aineenopettaja, sosiaalityöntekijä, lääkäri, huoltaja, poliisi tai muut asiaan liit­tyvät henkilöt. Kokoonkutsujana toimii koulun rehtori.

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on mm. tukea opettajia kasvatus- ja opetustyöhön liitty­vissä ongelmissa, etsiä keinoja oppilaiden koulunkäyntiongelmien ratkaisemiseksi sekä suunnitella yhteistyössä opettajien kanssa erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulutyön järjestämistä. Moniammatillisen yhteistyön kautta oppilaille pyritään saamaan oikeanlaista tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen ja nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osa­puolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta koske­vien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan lasta tai nuorta ja huoltajaa.

Käsikirjat: perusopetus ja lukiokoulutus 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti