Graafinen versio
På svenska  In EnglishHerustenjärvet

Herustenjärvien alueen vesihuollosta on käyty keskusteluja ensimmäisen kerran jo muutamia vuosia sitten. Vuonna 2011 tehtiin kysely halukkuudesta liittyä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään. Herustenjärvien alueen vesihuollon järjestämisestä järjestettiin kiinteistön omistajille tilaisuus Nurmijärven Kirkonkylällä 2.9.2014. Tilaisuudessa käytiin läpi mahdollisuutta järjestää alueen vesihuolto osuuskuntamuotoisena ja mahdollisesti siten, että Perttulan vesiosuuskunta laajenisi kyseiselle alueelle.

Itse suunnittelutyö alkoi vasta 11.5.2016 aloituskokouksella. Suunnittelusta vastasi kunnan toimeksiannosta Sito Oy. Suunnittelua tehtiin yhteistyössä alueen kiinteistön omistajista koostuvan vesityöryhmän kanssa. Suunnittelua tukemaan järjestettiin uusi kysely kiinteistön omistajille vesihuoltojärjestelmien nykytilasta ja sen hetkisestä halukkuudesta liittyä keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Kyselyyn vastasi 42 kiinteistöä, joista 22 kertoi olevan kiinnostunut liittymään keskitettyyn vesihuoltoverkostoon tässä suunnittelun vaiheessa.

Kohteen erityispiirteitä keskitetyn vesihuoltoverkoston rakentamisen ja teknisen toimivuuden kannalta ovat jyrkät ja tiiviisti rakennetut rannat sekä talousveden ja jätevesiviemärin kausittainen käyttö.  Yleissuunnitelmassa tarkasteltiin keskitetyn vesihuoltoverkoston linjauksien lisäksi mm. rakentamisen vaikutuksia pohjaveteen ja sitä millä tavoin alueen kiinteistöjen vesihuolto voitaisiin toteuttaa kiinteistökohtaisin järjestelmin.

Kohteen yleissuunnitelmaluonnos on valmistui 22.6.2016. Suunnitelmakartassa on esitetty alustavia vesihuoltoverkoston linjauksia: 

Herustenjärvien vesihuollon yleissuunnitelma_ LUONNOS

 Herustenjärvien vesihuollon yleissuunnitelmaselostus_LUONNOS

Suunnitelman valmistumisen yhteydessä käytiin keskustelua ELY-keskuksen kanssa mm. vedenottamon suoja-aluemääräyksistä, joiden tulkitaan kieltävän pumppaamorakenteet alueella sekä kaavan määräyksistä, joka kieltää vesikäymälät. Lopputuloksena voidaan todeta, kunta ei voi edistää alueen keskitetyn vesihuollon rakentamista tässä vaiheessa em. syistä. Lisäksi verkoston toiminnassa nähdään olevan paljon epävarmuustekijöitä: esim. talvikautena pitkät viipymät verkostossa  aiheuttavat korkean riskin talousveden laadun huonontumiseen ja samoin paineviemärin osalta normaalia korkeamman tukkeutumis- ja hajuhaittariskin.

Herustenjärvien alueella jätevesien käsittely tulee siis tehdä kiinteistökohtaisesti nykyisten määräysten mukaisesti. Jätevesijärjestelmän uusimista varten tulee hakea toimenpidelupa.

Haja-asutuksen jätevedet -Lainsäädäntö ja käytännöt

 

Kuva: Ympäristöministeriö, Seppo Leinonen              

 

 

 


Nurmijärven kunta
PL 37
01901 Nurmijärvi
Puh. (09) 250 021
Faksi (09) 2500 2010
Email: kunta@nurmijarvi.fi

Yhteystiedot 
Kartta

Hakemisto A-Ö
Sivukartta
Tietoa sivustosta
Tietosuoja

Anna palautetta

Extranet

Etusivulle

Tiedotuslehti